Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím pozorně další řádky.

Ano, vím, že je to nezáživné čtení, ale musím to sem dát

.

Následující „Obchodní podmínky pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu“ upravují vztah mezi autorem a vydavatelem produktů: Dagmar Anhelo Dziubková, IČ: 67337422,  Nové Dvory Podhůří 2001,  73801 Frýdek-Místek.

jako prodejcem vzdělávacích produktů  a  ostatního zboží (dále jen „produktů“ či „zboží“)

a kupujícími těchto produktů (dále jen „kupující“):

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU v prodejním formuláři kupující potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží a služeb vyhlášené prodávajícím. Potvrzuje rovněž, že mu byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, uvedené zde v obchodních podmínkách. Že jim plně rozumí a souhlasí s nimi.

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodejce a platí pro prodej produktů a služeb prodejce na webových stránkách www.anhelo.cz.  Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB:

  1. Co je zde možné zakoupit či bezplatně stáhnout:  e-booky, online vzdělávací programy (kurzy), webináře, osobní konzultace, vše z  oblasti podnikání, on-line marketingu a osobního rozvoje. Některé jsou placené, jiné (kde je to výslovně uvedeno) zdarma.  Blíže se o mých produktech dozvíte na mém blogu www.anhelo.czhttp://namitkovnik.anhelo.cz/ 

Můžete zde rovněž nalézt reklamní trička, která do budoucna připravujeme – tady se už jedná o fyzické zboží  🙂

2. Veškeré smluvní vztahy s kupujícím uzavírám v souladu s Právním řádem ČR. Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Kupující  souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

  1. Smlouvu s kupujícím uzavírám prostřednictvím webových stránek vámi vybraného produktu/služby. Na stránce produktu či služby je veden/a  jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.

Prodejní formulář obsahuje: • informace o kupujícím • objednávané produkty či služby • cenu včetně uvedení daní a poplatků, • způsob úhrady kupní ceny, • údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby.

5.  Smlouva s kupujícím je uzavřena ODESLÁNÍM objednávky  (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené kupujícím v objednávce považuji za správné.

Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, jako např. aktualizovaný software.

V případě použití zastaralého  internetového prohlížeče či jiného potřebného software může být omezena funkcionalita.  Toto omezení nelze reklamovat.

.

CENA, DPH, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby  je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby. Dovoluji si připomenout, že nejsem plátce DPH.

Jedná-li se o  zboží, které vyžaduje dopravu, bude připočtena hodnota dopravného.

U on-line produktů si neúčtuji náklady na dodání. Dodávám je buď on-line anebo osobně (v případě osobní konzultace).

V případě že se stanu plátcem DPH, bude uvedena cena nejdříve bez DPH  a následně s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.

Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

.

PŘEDPRODEJ

Předprodej je prodejní fáze, kdy ještě produkt není dokončen a bude dodán později. Už nyní je však možné jej zakoupením v předprodeji tzv. rezervovat za výhodnou cenu, to jest za tu cenu, která je tam v čase nákupu uvedena a také kupujícím  zaplacena. To znamená, že kupující uhradí e-book a ten mu bude v čase dokončení doručen. Pokud by z nějakého důvodu nemohl být dokončen a dodán, peníze se vracejí tam, odkud přišly a tím způsobem, jakým přišly.

.

 

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ PRO E-BOOKY A KURZY

Protože mi záleží na vaší spokojenosti s mými produkty a službami, poskytuji u vybraných produktů  garanci vrácení peněz ve lhůtě do 14 dnů od jejich zakoupení a obdržení stahovacího linku pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Zejména po přečtení e-booku budete ihned vědět, zda je to pro vás přínosné nebo ne.

Pro podnikatele jsem tedy udělala výjimku V ELEKTRONICKY DODÁVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLECH, a to tím, že pokud jim nebude e-book či on-line kurz, vytvořený mnou a zakoupený zde na e-shopu,  vyhovovat –  mohou požádat o vrácení peněz .

 

.

POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY u fyzického zboží

(vrácení zboží ve lhůtě do 14 dnů U FYZICKÉHO ZBOŽÍ a nepodnikatelů)

Je-li kupujícím spotřebitel (tzn. ne firma)  má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu.

To znamená, že pokud je kupní smlouva se spotřebitelem (ne firmou) uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pozn.: Peníze je možné, po předchozí dohodě, vrátit též v hotovosti v sídle firmy nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Formulář na odstoupení od smlouvy je ke stažení zde >>

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží či vzdělávání se zdarma z placených projektů.

Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající není povinen zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

Stažené e-booky se nevracejí a u on-line kurzu se zákazníkovi po vrácení peněz zamezí přístup, viz níže:

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme ke spokojenosti kupujícího  individuální dohodou s ním a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1.  Kupující nás informuj o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  2.  zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
  3.  do zásilky uvede důvod reklamace a svou adresu
  4.  doklad o nabytí reklamovaného zboží z našeho webu
  5. Reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona

 

PROHLÁŠENÍ – VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Tyto materiály jsou placenými produkty informačního charakteru a podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost. V těchto produktech či službách, jakož i v textech webu www.anhelo.cz můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze inspirací, doporučením a vyjádřením mého názoru k této problematice.

.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel webu www.anhelo.cz    a http://namitkovnik.anhelo.cz/Dagmar Dziubková prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOU).

Moje ÚOOÚ registrační číslo je:  00039746

Údaje kupujícího můžeme na jeho přání kdykoli změnit či vymazat..  Údaje kupujícího (i těch zájemců, kteří si jen něco stáhnou výměnou např. za svůj e-mail ) jsou v bezpečí.

Tyto údaje neposkytujeme třetí straně, výjimka platí pouze v případě objednání tištěné knihy (či produktu na DVD),  anebo jiného fyzického produktu, který vyžaduje dopravu, a to jen pro dopravce, kterému se dostává pouze nutných informací, protože je potřebuje k úspěšnému doručení zásilky: jméno, adresu, email (pro sledovací link) a telefonní číslo . Pro dodání zboží na kupujícím určené místo s ním potřebujeme my i dopravce komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto se souhlasem kupujícího  získáme při jeho registraci a to buď trvale nebo dočasně.

Informace získáváme také registračními formuláři pro odběr novinek z prostředí podnikání a osobního rozvoje, klubových novinek, stažení e-booků a jiných podobných materiálů. Registrace v těchto případech je zcela dobrovolná. Jak už jsem zmínila výše,  údaje od kupujícího nebo jen  zájemce o stažení materiálu zdarma,  získané během komunikace nebo díky registraci, jsou v bezpečí.

Také nemám ráda spam a zahlcené e-mailové schránky.

Údaje z naší databáze mohu na  žádost registrovaného odstranit a z odebírání novinek se můžete kdykoli odhlásit, na konci e-mailu je vždy odhlašovací link.

Zasílání informačních vyžádaných sdělení, novinek, e-booku zdarma,  atd..

Jednou z výhod zasílání novinek je to, že se registrovaný včas dozví zajímavé informace, které jej zajímají, např. že je k přečtení nový článek, bylo natočeno nové výukové video nebo že bude např. webinář.  Také jej můžeme informovat o produktech a službách zařazených do prodeje.

Informováni můžete také být, když spouštíme nějaké cenové nebo soutěžní akce – byla by škoda o ně přijít. Také bude možné si stahovat informační a vzdělávací e-booky, obsahující cenné a praktické informace.

Registrací či vyplněním formuláře kupující či jinak registrovaný souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Pokud se ovšem rozhodnete tuto výhodu nevyužívat, stačí vyloučit tuto možnost při registraci, případně nás kontaktovat a my vás obratem vyřadíme z našeho e-mailingového seznamu. V případě e-mailové komunikace budete mít odhlašovací odkaz dole v patičce e-mailu.

Ukládání Cookies

Jsou to malé datové soubory, které jsou odesílány do  prohlížeče kupujícího či jen návštěvníka z webu, který navštíví. Jsou uloženy na jeho pevném disku.

Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky, kteří již navštívili náš web.  Mají proto pro nás zásadní význam a pomáhají nám, mimo jiné,  zlepšit obsah a vzhled našich stránek.

Používáním tohoto webu kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Cookies může kupující či návštěvník kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.

 

ZMĚNY V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Prodejce může jednostranně změnit obchodní podmínky (kupující je o tom ale samozřejmě včas informován)

 

Děkuji za důvěru a váš čas, strávený čtením obchodních podmínek, Dáša Anhelo Dziubková

E-mail: dasa@anhelo.cz , objednavky@anhelo.cz ,  Telefon (mobil): +420 603 938 770,